конспект + лекции-> Download

КОНСПЕКТ
по ПИК – 2 за студенти от І курс специалност КСТ
1. Алгебра, определение, Булева алгебра, отрицание, дизюнкция, конюнкция.
2. Двойчна аритметика, събиране ,изваждане , умножение и деление.
3. Принципна схема на компютърна система.
4. Microsoft Windows. Класификация. Основни функции. Организация на паметта, фолдери, файлове.
5. Windows Explorer, предназначение, основни функции.
6. MS Office 2007: Основни приложения на пакета.
7. Документ: определение, видове, класификация. Електронен документ.
8. Компоненти на документа: текст, графика, стилове. Оформление на документа, параграф.
9. Текстов редактор MS Word 2007. Основни функции. Основни слайдове (раздели, панели, табове). Таб HOME .
10. Insert – основно меню, графика, формули.
11. Page Layout, References, Mailings, Review, View, Format.
12. MS Excel 2007. Основни функции. Основни слайдове (раздели, панели, табове). Таб HOME .
13. Insert – основно меню, графика, формули.
14. Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Developer.
15. MS Access 2007. Предназначение, основни функции.
16. Таблици от данни. Връзка между таблиците. Описание на потребителския интерфейс. Пример.
17. База от данни. Проектиране на таблични данни. Въвеждане и идентификация на данните.
18. Справки , видове, начини за заявяване.
19. Формуляри, предназначение
20. Офис – програмиране.VBA – среда за проектиране.Таб – Developer. Менюта.
21. Контроли. Предназначение, видове.
22. Диалогови форми. Състав, начин за проектиране.
23. Събития, събитийни процедури. Последователност на изпълнение.
24. MS Office 2007: Процедура за филтриране на български букви (пример).Котроли за управление. Връзка с тестовото поле.
25. MS Excel 2007. Проект: функции, събитийни процедури.Обекти. Диалогова форма. Примери: инициализация, филтрация,връзка форма-таблица, управление.
26. MS Excel 2007.Проект-експериментална програма за работа с таблици.Обекти, събитийни процедури. Диалогова форма (пример). Функционалност: добавяне и отстраняване на таблици. Изтриване на празни таблици. Справка. Създаване на папка и запис на проекта. Недостатъци на проекта.
27. MS Access 2007. Среда за проектиране. Състав на контролите. Проектиране на събитийни процедури: Code Builder.

09.05.2011 г. Съставил: ......................................
гр.Варна /доц. М.Митев/