КОНСПЕКТ

по дисц.Софтуерни технолигии
за студенти от ІІІ курс, спец. КСТ

1. Въведение в софтуерното инженерство. 1.Определение и историческа справка.Основни проблеми на софтуерното инженерство.Показатели на софтуерното качество.Фактори определящи технологичния подход. Цели на технологичния подход.Основни производствени етапи.Инструментални средства.
2. Модели. Модел на водопада: същност, предимства и недостатъци.V образен модел: същност, предимства и недостатъци. Прототипен модел. Обектно-ориентиран модел. Обектно-ориентиран, прототипен модел. Спираловиден модел. Опростен модел на повторно използване (реинженеринг).
3. Основни видове програми и стратегии. Разпространен, полунезависим и вграден тип. Стратегии: модулна, отгоре-надолу, отдолу нагоре, базиран на данни и функции предимства и недостатъци.
4. Спецификации . Определение, класификация, структурно програмиране, HIPO, структурен анализ, технология на Велбитьский.
5. Въведение в UML. Основни понятия.Видове диаграми. Диаграма на вариантите. Сценарий. Препоръки.
6. Диаграми на класовете. Същност, атрибути, операции. Видове класове. Интерфейси.Отношения. Асоциации.
7. Диаграми на кооперациите. Обекти и мултиобекти. Връзки и съобщения.Стериотипи.
8. Диаграми на последователностите. Същност.Пример. Рефлексно съобщение и рекурсия. Програмотехника- пример.
9. Разработка на техническо задание. Техническо задание етапи и фази. Общо описание на проекта. Технологична среда, изисквания, финансови и юридически условия. Разработка. Етапи
10. Функционални спецификации. Класификация. Интерфейсни, на обработващите функции, на организацията и управлението, на експлоатацията и съпровождането. Методика на функционалното специфициране. Функционални структури. Анализ и синтез на функционални спецификации.
11. Информационни спецификации. Жизнен цикъл. Анализ и синтез.Файлова система. Класификация на информационните спецификации. Техника на информационното специфициране. Маршрути и потоци.
12. Программни спецификации. Технологична схема на обработка, обобщена схема, алгоритмизация. Пример. Анализ и синтез на програмни спецификации.
13. Тестване на програмни системи. Източници на грешки. Определение и цел на тестването. Видове тестове. Класификация на тестовете статични, динамични, в реално време. Технология на тестването.
14. Външно тестване. ПЛАНИРАНЕ. МЕТОДИ : еквивалентно разбиване, гранични стойности и функционални диаграми. Методика на външното тестване
15. Структурно тестване. Планиране.Управляващ и програмен граф. Изомолфизъм. Методи:локален, минимално покритие, пълен структурен тест. Методика на структурното тестване.
16. Тестване и оценка на програмни системи. Определение. Видове системни тестове. Стратегии. Методика на тестване. Система за автоматизирано тестване. Документация.
17. Внедряване и съпровождане. Организационни и технически предпоставки. Внедряване.Съпровождане.
18. Оценка на програмно осигуряване. Параметри: потребителски, технически. Видове оценки. Методи и модели: Паркенсон, отгоре-надолу.Методика на оценяване.
19. Сложност на програмно осигуряване.Цел.Видове сложност: статична, динамична.Сложност на програмните модули и системи.
24.01.2013 г. Подпис ..................
/доц. М.Митев/