maketable - създава таблица
update - Обновява запис/и
append - добавя запис/и в края на таблицата (след вс. др. записи в нея)
delete - изтрива запис/и
crosstab - кръстосана заявка, създава матрица от данни, изпълнява агрегатна ф-ия (sum, count, т.н.)