+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: KA упрж.

 1. #1
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182

  KA упрж.

  Attached Files

 2. #2

 3. #3
  Registered User
  Join Date
  Mar 2012
  Posts
  4
  2D


  3D


  4D


  HDD


  CPU


 4. #4
  dafuuuq
  1. 4D lolol
  2. sad kitteen
  3. как успя да заредиш всичките изображения :О
  4. трябваше да се изберат само 2-3 2D теста...
  5. относно 3Д можеше да избереш 1024х768х32 така стават приличните... 15fps
  Crazy forum admin
  PS: sorry for adverts, but bills ain't gonna pay themselves

 5. #5
  Registered User
  Join Date
  Mar 2012
  Posts
  4
  Quote Originally Posted by Bloo View Post
  2. sad kitteen
  т'ва е котката на Марияна Стоева

 6. #6
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182

  KA 27.10.12 7. #7
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182

  KA - 09.11.2012

  test1


  test2


  test3


  test4

 8. #8
  Registered User
  Join Date
  Mar 2012
  Posts
  4
  Изключително много ми допадна графиката от тест2. С удоволствие бих намерил уравнението на кривата и.

 9. #9
  All knowing Bloo_uni's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  182

  KA - 16.11.12

  Цел на упражнението
  Упражнението се базира на работата на реален конвейер, в който е реализиран конвейерен принцип за изпълнение на командите. Целта е да се изследва как се влияе производителността на процесора при увеличаване броя на степените, а също така и какво е влиянието на командите за преход.
  Теория
  Един съвременен подход за увеличаване на бързодействието е конвейерът да има по-голям брой стъпала, всяко от тях реализиращо различен етап от обработката на командата, напр. извличане, декодиране, определяне адреса на операнда и т.н. Но с увеличаване броят стъпала в конвейера не следва пропорционапно увеличение на скоростта на обработка. Причините за това са:
  Във всяко стъпало на конвейера възникват допълнителни загуби на време, свързани с прехвърлянето на данни между фиксаторите и изпълнението на различни подготвителни функции. Нека да се спрем на този проблем малко по-подробно. Да предположим, че имаме двустъпален конвейер с такт на конвейра 100 ns. Да предположим от тези 100 ns, 20 ns се използват от фиксатора на всяко стъпало, а останалите 80 ns от самата логика за обработка на подфукцията. Сега искаме да увеличим броя на стъпалата на 4 - т.е. два пъти, надявайки се така да се увеличи производителността на конвейера също два пъти. За целта разбиваме базовата функция (изпълняваната команда) не на две, а на четири подфукции. Така всяка подфукция ще изразходва (в идеалния случай) 40 ns. Така такта на новия конвейер става 60 ns, т.е. съкращаваме такта на конвейера не два пъти, а 1.67 пъти и от тука няма да постигнем двукратно увеличение на производителността.
  При увеличаване степените на конвейера стремително се увеличава обема на управляващата логика, необходима за
  отчитането зависимостите при обръщението към паметта и регистрите, а така също и за оптимизация при използването на конвейера.
  Както стана ясно от упр.2, дългият конвейер повече се влияе от късия конвейер при срещане на команди за преход, в смисъл, неговата ефективност се намалява повече при срещане на команди за преход.
  В това упражнение се анализира работата на конвейера, използван в процесора IDT- С6, който е съвместим с фамилията х86 процесори на Intel. Интересното в него са използуваните принципи на архитектурната организация. Въпреки, че процесорът изпълнява CISC инструкции, то вътрешната му архитектура е ориентирана към тази на RISC процесорите. Процесорът притежава 6 степенен изчислителен конвейер за изпълнение на инструкциите. Той не използува наложилата се в съвременните процесори супер скаларна архитектура и произтичащите от нея буфери за пренареждане и допълнителна управляваща логика за това. както и регистри за преименуване. Също така няма и хардуер за предвиждане на преходите. Това дава възможност сравнително лесно (от гледна точка на учебния процес) да се моделира неговата работа.
  Конвейерът е подобен на този на i486 (извличане, декодиране, изчисление на адреса, изпълнение и обратен запис) с изключение на един допълнителен етап - транслация (втори в конвейера). На този етап се транслират сложните х86 инструкции в по-прости, RISC инструкции (в реалният процесор тези по-прости инструкции, които са RISC инструкции са 33 битови; а когато броят на RISC инструкциите, с които се заменя всяка х86 инструкция, е по-голям те се извличат от вътрешна ROM памет, подобно на другите съвременни х86). Така че от гледна точка на програмиста, процесорът е със сложен набор инструкции, а негово изпълнително ядро работи с RISC инструкции.
  Опростената структура на конвейера на IDT-C6 е показана на фиг. 4-1.

  Структурна схема на конвейер с преобразуване на сложните команди в по-прости
  Концептуалният модел на конвейера разглежда следните 7 ресурса:
  - кеш за инструкции;
  - блок за транслация;
  - блок за декодиране;
  - блок за определяне на адреса;
  - блок за изпълнение;
  - блок за обратен запис;
  - кеш за данни.
  Опашката преди блока за декодиране не се разглежда като отделен ресурс. Тя се организира автоматично към декодера.
  С цел опростяване на модела винаги се предполага, че обръщението към кеш паметта е успешно, т.е. не се извършват
  обръщения към оперативната памет, затова тя не се разглежда като ресурс. (Когато се разполага с голяма кеш памет, обръщенията към оперативната памет са редки събития и се предполага, че направения компромис няма съществено да промени получаваните резултати.)
  Както и в предходното упражнение се разглежда изпълнението на следните две обобщени групи команди:
  Първа група: В тази група се включват всички аритметични и логически команди, а така също и командите за преход. Те се появяват с вероятност p. С цел уточняване на модела тази група се подразделя на три подгрупи - команди за безусловен преход команди за условен преход и чисто изчислителни и логически команди. За целите на настоящия модел е прието, че командите за безусловен преход представляват 5% от първата група команди и предизвикват изчистване на конвейера. За командите за условен преход се приема, че представляват 15% и че с вероятност 50% извършват същото като тези за безусловен преход. Третата подгрупа - команди за изчисление и логическа обработка не предизвикват извънредни събития в конвейера. Програмната реализация на този модел дава две възможности - да се отчитат командите за преход и да не се отчитат. Така е възможно да се изследва тяхното влияние върху производителността на конвейера.
  * Втора група: В нея са включени командите, извършващи четене/запис от/в паметта, т.е. команди, имащи един операнд. който се прехвърля от паметта във вътрешните регистри на процесора или обратно. При тяхното моделиране се извършва резервиране на кеша за данни. Те се появяват с вероятност 1-р.

  Моделни изследвания
  С помощта на имитационен модел, реализиран чрез програмата LAB4 да се проведат следните моделни експерименти:
  1. В режим "Демо".
  1.1. Какъв е най-големия брой команди съхранявани в опашката и какво събитие в работата на конвейера настъпва след запълване на опашката.
  1.2. Всяка команда се идентифицира чрез буква и две числа разделени с точка. Например: Xy.z, където X може да бъде: J - команда за безусловен преход; С - команда за условен преход; М - команда за работа с паметта; R - всички останали команди. Първото число у показва поредния номер на командата. Въпросът е какво показва второто число?
  2. В режим моделиране.
  2.1. Как влияе изменението на времето за изпълнение на командата (етап 5) върху производителността и средното време за изпълнение?
  2.2. Да се определи как се влияе производителността на дългия конвейер при срещане на команди за преход?
  2.3. Сравнете получените резултати с тези от предходното упражнение.

  Контролни задачи и въпроси
  1. Какво налага въвеждането степента "транслация" в конвейера?
  2. От какво зависи времето за изпълнение на командата в етап 5?


  изследвания:


 10. #10

+ Reply to Thread

Similar Threads

 1. 03.10.2011 1&2 упр. + вс. упражнения - .zip
  By Bloo_uni in forum У.П. - 2ч (C++)
  Replies: 0
  Last Post: 03-10-2011, 01:42 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts