Стъпки за решаване на тест при коригиране на грешка:
1. Оглед на параметрите в заглавния ред
2. Проверка на структурата на програмата
3. Последователността на извикване на функциите във всеки case
4. Всяка една функция да се провери дали параметрите са съответни, тоест дали са по-вече, по-малко.

Code:
LRESULT CALLBACK WnProc( HWHD hWnd UINT message.WPARAM ...
	int wmld wme;
	POINTSTRUCT ps;
	JDC jdc;

	switch(messages); <- 1
	{
	case WM_INITDIALOG; <-2
	OpenFileDcg(hWnd)
	wn=HIWORD(wParam);
	wm=LOWORD(wParam);
	break;
	
	case WM_NOTIFY:<-3 WM_COMMAND!
	switch(wm)<- 4LOWORD(wParam);
	{
	case IDM_EXIT;
	DestroyWindow(LWnd)
	break;
	default
	...
	}
	break

	case WM_PAINT:
	MoveToEx(hdc,200,300,400)<-8 samo 3 promenlivi
	hdc=BeginPaint(hWnd, &PC);<-5 ps a ne pc
	LineTo(LDC,100,100,NULL);<-9, bez null
	EndPaint(hWnd,&PS);
	break
case WM_DESTROY...case WM_PAINT:
	MoveToEx(hdc,200,300,400);
	hdc=BeginPaint(hWnd, &PC);
	LineTo(LDC, 100,100,NULL);
	EndPaint(hx