+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

Thread: Конспекти по Системен Анализ - изпит, к.р.

 1. #1

  Конспекти по Системен Анализ - изпит, к.р.

  Конспект
  за изпит
  по дисциплината Системен анализ


  1. Основни понятия и определения. Класификация и основни принципи. Математическо моделиране. Примери.
  2. Анализ и синтез на структурата на сложни системи. Описание структурата на сложни системи. Имитационно моделиране.
  3. Генератори на случайни числа и тяхното приложение за изследване на алгоритми
  4. Апроксимиране на функции. Видове. Норми на вектори.
  5. Апроксимиране на функции. Метод на най-малките квадрати. Апроксимации с полиноми от вида xn.
  6. Норми на матрици. Обусловеност на матрици. Източници на грешки при апроксимиране на функции
  7. Апроксимации с ортогонални полиноми. Изглаждане на данни. Избор на реда на апроксимиращите полиноми. Метод на минимаксната оценка.
  8. Математически програмиране. Линейно програмиране. Обща постановка на задачата.
  9. Транспортна задача. Примери. Привеждане в каноничен вид.
  10. Симплекс метод. Примери. Привеждане в каноничен вид.
  11. Нелинейно програмиране. Общи сведения. Формулировка на задачата
  12. Нелинейно програмиране. Методи за оптимизация с и без ограничения.
  13. Теория на масовото обслужване. Общи сведения.
  14. Теория на масовото обслужване.Системи за масово обслужване с откази и с изчакване.
  15. Вземане на решение в условията на конфликтни ситуации.
  16. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Общи сведения и основни понятия. Класификация.
  17. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Функционални елементи на системите за автоматично регулиране. Видове закони за регулиране.
  18. Математическо описание на функционалните звена в системите за автоматично регулиране .
  19. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Свързване на елементарните динамични звена. Видове обратни връзки.
  20. Идентификация на обекти. Общи сведения. Задача на идентификацията.
  21. Идентификация на обекти. Определяне динамичните характеристики на обекти чрез активен входни сигнали.
  22. Идентификация на обекти. Идентификация на динамични системи в реално време. Статистическа идентификация.
  23. Идентификация на обекти (Типове модели от I-ви ред). Определяне на параметрите им.
  24. Устойчивост и управляемост на линейни динамични системи. Фундаментални принципи на управлението.
  25. Основни алгоритми за управление. Системи за оптимално управление.
  26. Синтез на оптимални управляващи устройства. Адаптивни системи за автоматично управление
  27. Принцип на работата на интегриращата машина. Мащабиране. Математически основи и принципи на изграждане на цифрови интегриращи машини.
  28. Числено интегриране. Допълнителни операции в цифровите интегриращи машини. Моделиране решението на линейни системи алгебрични уравнения. Моделиране на функции
  29. Невронът като елемент за обработка на информация. Примери за приложения. Адаптивност и организация на обучението в невронните мрежи.
  30. Видове неврони. Видове невронни мрежи. Моделиране решението на линейни системи алгебрични уравнения.
  Crazy forum admin
  PS: sorry for adverts, but bills ain't gonna pay themselves

 2. #2
  Конспект
  за контролна работа № 1
  по дисциплината „Системен анализ”


  1. Основни понятия и определения. Класификация и основни принципи. Математическо моделиране. Примери.
  2. Анализ и синтез на структурата на сложни системи. Описание структурата на сложни системи. Имитационно моделиране.
  3. Генератори на случайни числа и тяхното приложение за изследване на алгоритми
  4. Апроксимиране на функции. Видове. Норми на вектори.
  5. Апроксимиране на функции. Метод на най-малките квадрати. Апроксимации с полиноми от вида xn.
  6. Норми на матрици. Обусловеност на матрици. Източници на грешки при апроксимиране на функции
  7. Апроксимации с ортогонални полиноми. Изглаждане на данни. Избор на реда на апроксимиращите полиноми. Метод на минимаксната оценка.
  8. Математически програмиране. Линейно програмиране. Обща постановка на задачата.
  9. Транспортна задача. Примери. Привеждане в каноничен вид.
  10. Симплекс метод. Примери. Привеждане в каноничен вид.
  Crazy forum admin
  PS: sorry for adverts, but bills ain't gonna pay themselves

 3. #3
  Конспект
  за контролна работа № 2
  по дисциплината „Системен анализ”


  1. Нелинейно програмиране. Общи сведения. Формулировка на задачата
  2. Нелинейно програмиране. Методи за оптимизация с и без ограничения.
  3. Теория на масовото обслужване. Общи сведения.
  4. Теория на масовото обслужване.Системи за масово обслужване с откази и с изчакване.
  5. Вземане на решение в условията на конфликтни ситуации.
  6. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Общи сведения и основни понятия. Класификация.
  7. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Функционални елементи на системите за автоматично регулиране. Видове закони за регулиране.
  8. Математическо описание на функционалните звена в системите за автоматично регулиране .
  9. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Свързване на елементарните динамични звена. Видове обратни връзки.
  10. Идентификация на обекти. Общи сведения. Задача на идентификацията.
  11. Идентификация на обекти. Определяне динамичните характеристики на обекти чрез активен входни сигнали.
  12. Идентификация на обекти. Идентификация на динамични системи в реално време. Статистическа идентификация.
  13. Идентификация на обекти с разпределени параметри. Робастни методи за идентификация.
  14. Устойчивост и управляемост на линейни динамични системи. Фундаментални принципи на управлението.
  15. Основни алгоритми за управление. Системи за оптимално управление.
  16. Синтез на оптимални управляващи устройства. Адаптивни системи за автоматично управление
  Crazy forum admin
  PS: sorry for adverts, but bills ain't gonna pay themselves

+ Reply to Thread

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 02-06-2012, 03:13 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 25-10-2011, 05:39 PM
 3. 29.09.2011 Системен анализ (MatLab6.5)
  By Bloo_uni in forum Системен анализ
  Replies: 2
  Last Post: 04-10-2011, 08:51 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 03-06-2011, 01:57 PM
 5. Конспекти за II семестър (АСЛС, ПИК2ч)
  By Bloo in forum Други (УП, AСЛС, OKE)
  Replies: 0
  Last Post: 19-05-2011, 06:20 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts